Chuyên mục: PHÁP LÝ DỰ ÁN

Quyết định 3304/QĐ-UBND 2017 Phê Duyệt Chương Trình Phát Triển Đô Thị Đồng Xoài Bình Phước

31/07/2019 9:16 Sáng

Quyết định 3304/QĐ-UBND 2017 Phê Duyệt Chương Trình Phát Triển Đô Thị Đồng Xoài Bình Phước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 3304/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 12 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ […]